Pedagogik och kvalitetsarbete

I all verksamhet på Rosa Tornets Montessoriförskola utgår vi ifrån skollagen och läroplanen för förskolan – Lpfö-98 reviderad 2010. För att uppnå målen i läroplanen använder vi oss av montessoripedagogiken.

Årsplanen

Alla avdelningar arbetar med att systematiskt utveckla verksamheten utifrån verktyget Årsplanen. I Årsplanen ingår stegen, planering-utvärdering-analys. Utifrån analysen väljer pedagogerna om det planerade skall standardiseras, förbättras eller slängas. Det som planeras är målen i läroplanen och grundverksamheten. Grundverksamheten är de dagligt återkommande momenten. För att möta barnens behov behövs en stabil grundverksamhet som är trygg, utvecklande och lärande. Årsplanen finns att läsa på alla avdelningar.

Likabehandlingsplan

Förskolan ska vara en plats där barn ska känna trivsel och uppleva trygghet i en miljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Därför tillämpar vi nolltolerans mot kränkningar och arbetar målmedvetet med det främjande, förebyggande och stödjande arbetet. Vi strävar efter att våra värdeord, respekt, kommunikation och glädje skall genomsyra vår dagliga verksamhet.
Rosa Tornets likabehandlingsplan